Búsqueda

Antitrombóticos

ACORD CADRU FURNIZARE MEDICAMENTE

Solicitud de ofertas

Información general

Rumania
   rou:spn:147004
   6 de Oct, 2013
   Rumano
   Otros

Datos para contacto

   Biroul de Achizitii
Str. Pietii, Nr. 9
Brasov 500007
Rumania
   +40 0268416393
   +40 0268418080/ +40 0268410910
   Presione aquí

Bienes, Obras y Servicios

Antitrombóticos   Medicamentos usados en cardioterapia   Productos farmacéuticos   Medicamentos para la tos y el resfriado   Antiinflamatorios y antirreumáticos  

Texto original

      
Contract Notice no. 147004/05.10.2013
Registered suppliers can select the contract notice to receive notifications about this public acquisition procedure events.
Notice refers to an open procedure that takes place in SEAP.
Procedures Details
Contracting Authority Name: Spitalul Militar de Urgenta Regina Maria
Notice Number: 147004 / 05.10.2013
Contract Name: ACORD CADRU FURNIZARE MEDICAMENTE
Procedure State: Running
Currency of the price offer: RON
Anunt de intentie
Numar anunt: 26298
Denumire contract: Acord cadru furnizare medicamente, Acord cadru furnizare materiale sanitare, Acord cadru furnizare reactivi si materiale de laborator, Acord cadru furnizare aparatura medicala
Data publicare: 15.05.2013
ANUNT DE PARTICIPARE
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1)   Name, addresses and contact point(s):
Spitalul Militar de Urgenta Regina Maria
Address:  Str. Pietii, Nr. 9 , City:  Brasov , Postal code:  500007 , Romania , Contact points:  Biroul de Achizitii , Phone.  +40 0268416393 , Email:  achizitii@smbv.ro , Fax:  +40 0268418080/ +40 0268410910 , Supplier profile:  www.e-licitatie.ro
Addresses and Contact Points from which further Information can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points from which Specifications and Additional Documents (including documents for competitive dialogue as well as a dynamic purchasing system) can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points to which Tenders/Requests to Participate must be sent:
Contact details previously mentioned
I.2)   Type of the contracting authority and main activity or activities
Spital
Activity (activities)
- Defence
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities
No
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1)   Description
II.1.1)   Title attributed to the contract by the contracting authority
ACORD CADRU FURNIZARE MEDICAMENTE
II.1.2)   Type of the contract and location of the works, place of delivery or of performance
Supply
Acquisition
Main place of delivery: La sectia Farmacie a spitalului din BRASOV, Str. Pietii, nr. 9, PANA LA ORA 15.00, prin grija ofertantului, fara nici
un fel de implicare din partea autoritatii contractante.
NUTS code: RO122 - Brasov
II.1.3)   The notice involves
The establishment of a framework agreement
II.1.4)   Information on framework agreement
Subsequent contracts will be awarded by reopening competition: No
Framework agreement with maxim 6 operator(s)
Duration of the framework agreement: 12 months
Estimated value (no VAT): between 105, 026.2 and 7, 858, 363.15 RON
Attendance and value of the contracts that will be awarded: In urma incheierii acordului cadru, autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente LUNAR. Cantitatile minime si maxime ce ar putea face obiectul unui contract subsecvent pe durata acordului cadru se regasesc in CAIETUL DE SARCINI defalcat pe loturi.
II.1.5)   Short description of the contract or purchase(s)
Achizitia de medicamente asa cum sunt specificate in anexa B a prezentei fise de date si in caietul de sarcini.
II.1.6)   Common Procurement Vocabulary (CPV)
33600000-6 - Pharmaceutical products (Rev.2)
33621100-0 - Antithrombotic agents (Rev.2)
33622100-7 - Cardiac therapy medicinal products (Rev.2)
33632100-0 - Anti-inflammatory and anti-rheumatic products (Rev.2)
33674000-5 - Cough and cold preparations (Rev.2)
II.1.7)   Contract covered by the Government Procurenment Agreement (GPA)
Yes
II.1.8)   Division into lots
Yes
Tenders should be submitted for one or more lots
II.1.9)   Variants will be accepted
No
II.2)   QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT
II.2.1)   Total quantity or scope
Conform anexei B, informatii privind loturile si caietului de sarcini.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul, pe perioada derularii acordului cadru de a majora sau micsora cantitatile ce au fost licitate in
functie de necesitatile autoritatii contractante in raport cu resursele financiare alocate si cazuistica spitalului.
Estimated value (no VAT): between 105, 026.2 and 7, 858, 363.15 RON
II.2.2)   Options
No
II.3)   DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR COMPLETION
12 month(s) from the award of the contract
SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION
III.1)   CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT
III.1.1)   Deposits and guarantees required
2% DIN VALOAREA MAXIMA ESTIMATA(FARA TVA)A LOTULUI/LOTURILOR PENTRU CARE SE DEPUNE OFERTA asa cum sunt specificate in Anexa B a prezentei fise de date si conform art. 278.1 din OUG 34/2006-PERIOADA DE VALABILITATE A GARANTIEI DE PARTICIPARE VA FI CEL PUTIN EGALA CU 90 DE ZILE de la data limita pentru depunerea ofertelor.DEPUNERE PRIN ORICE INSTRUMENT DE GARANTARE conform art. 86 alin. 1 din H.G. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare:-virament bancar în contul RO 58 TREZ 1315005 XXX 000157 Trezoreria Brasov sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii, în favoarea autoritatii contractante (SMU „Regina Maria” Brasov), de o societate bancara ori de o societate de asigurari, este de preferat sa fie emisa de catre o banca din România., se prezinta în original, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire. Pentru scrisoarea de garantie bancara de participare se va utiliza FORMULARUL NR. 7 din sectiunea FORMULARE. Pentru o garantie de participare depusa în alta valuta echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul oficial BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. -in situatia in care unul dintre operatorii economici participanti depune contestatie iar CNSC o respinge pe fond, Autoritatea Contractanta va retine contestatorului din garantia de participare reportata la valoarea estimata a lotului 1% din acesta valoare numai pentru loturile care intra sub incidenta art 278^1 aliniat 1. litera a. din OUG 34/2006. Dovada constituirii garantiei de participare se va posta OBLIGATORIU in SEAP (scanata si cu semnatura electronica) pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor SI VA FI PREZENTATA IN ORIGINAL LA SEDIU A.C., DE CATRE TOTI OPERATORII ECONOMICI PANA LA DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR! Oferta va fi respinsa daca nu va fi însotita de garantia de participare în cuantumul, forma si având perioada de valabilitate solicitata în documentatia de atribuire. 5% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent.DEPUNERE PRIN ORICE INSTRUMENT DE GARANTARE conform art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare:- virament bancar în contul RO 58 TREZ 1315005 XXX 000157 Trezoreria Brasov sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, este de preferat sa fie emisa de catre o banca din România., se prezinta în original, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în contractul subsecvent.
III.1.2)   Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions regulating them
VENITURI PROPRII OBTINUTE DIN CONTRACTUL CU C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. SI BUGETUL DE STAT
III.1.3)   Legal form to be taken by the grouping of economic operators to whom the contract is to be awarded
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4)   Other particular conditions to which the performance of the contract is subject
No
III.2)   CONDITIONS OF THE PARTICIPATION
III.2.1)   Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile articolului 180 din O.U.G. nr. 34/2006, conform Formularului 1 anexat in sectiunea FORMULARE, semnata de reprezentantul legal al ofertantului, stampilata si datata. Vor fi exclusi ofertantii care se încadreaza în prevederile art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului României nr. 34/2006.
NOTA: În cazul în care ofertantul are un sustinator, formularul se va prezenta si de catre acesta.
- Declaratie pe proprie raspundere privind neancadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare, conform Formularului 2 anexat in sectiunea FORMULARE, semnata de reprezentantul legal al ofertantului, stampilata si datata. Vor fi exclusi ofertantii care se încadreaza în prevederile art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului României nr. 34/2006.
NOTA: În cazul în care ofertantul are un sustinator, formularul privind neîncadrarea în prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator.
- Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 conform Formularului 8 anexat in sectiunea FORMULARE semnata de reprezentantul legal al ofertantului, stampilata si datata. Vor fi exclusi ofertantii care se încadreaza în prevederile art. 691 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului României nr. 34/2006.
Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante implicate în procesul de achizitie:
Georgian TUDOSE, Alexandru Keresztes, Alexandra MIHAI, Angela NICOLAE, Irina POP, Ciprian Petru GAL
Bogdan SIMIONESCU, Mihaela ZAGREAN , Sorin MESCA
NOTA: În cazul în care ofertantul are un sustinator si/sau un subcontractant formularul se va prezenta si de catre acestia.
- Certificat de participare la procedura cu oferta independenta. Prezentarea declaratie pe propria raspundere privind regulile de concurenta conform Ordinului nr. 314/2010 conform Formularului 3 anexat in sectiunea FORMULARE semnata de reprezentantul legal al ofertantului, stampilata si datata. Vor fi exclusi ofertantii care nu respecta prevederile Ordinului nr. 314 /12.10.2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.
NOTA: În cazul unei asocieri acest formular se va prezenta de catre fiecare asociat în parte.
- Declaratia privind calitatea de participant la procedura. Completarea, semnarea, datarea si prezentarea Formularului 4 anexat in sectiunea FORMULARE. Ofertantul trebuie sa prezinte declaratia privind calitatea de participant la procedura.
NOTA: În cazul unei asocieri acest formular se va prezenta de catre fiecare asociat în parte.
- Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara în care candidatul /ofertantul este rezident), din certificatele fiscale sa rezulte ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este pravazut termenul limita de depunere a ofertelor, in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici/ofertantii pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art. 11 alin. 4 din HG 925/2006:
a) Certificat de atestare fiscala eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice teritoriala, în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „în conformitate cu originalul”, cu semnatura si stampila operatorului economic;
b) Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale eliberat de Primarie, în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „în conformitate cu originalul”, cu semnatura si stampila operatorului economic;
NOTA: În cazul asocierii certificatele de atestare fiscala se vor prezenta de fiecare asociat în parte. Pentru personae juridice romane:
Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul teritorial cu precizarea obiectului de activitate clasificat pe coduri CAEN, în original, copie legalizata sau copie „conform cu originalul”, continând informatii reale si actuale la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
NOTA: În cazul asocierii certificatul constatator se va prezenta pentru fiecare asociat în parte, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Autorizatie de distributie en-gros eliberata de Agentia Nationala a Medicamentului in oricare din urmatoarele forme original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” , in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.
NOTA: In cazul unei asocieri, acesta trebuie sa fie prezentat de fiecare asociat
Autorizatie de punere pe piata - conform legii 95/2006 cap.3 titlul 17 - Ofertantul este obligat sa detina Autorizatiile de Punere pe Piata pentru toate produsele ofertate, NU ESTE NECESARA PREZENTAREA ACESTORA, este suficienta o declaratie pe propria raspundere sub forma de tabel, din care sa rezulte detinerea in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor a autorizatiilor de punere pe piata pentru loturile ofertate, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica pe orice sursa veridicitatea cu privirea la aceste autorizatii.
Pentru personae fizice romane:
Autorizatie de functionare / altele echivalente, in oricare din urmatoarele forme original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” valabila la data limita de depunere a ofertei.
Pentru persoane juridice straine:
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica sau de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care candidatul/ofertantul este rezident si documente oficiale care sa ateste obiectul de activitate, în traducere autorizata in limba romana, valabile la data limita de depunere a ofertelor.
În cazul asocierii certificatul constatator se va prezenta pentru fiecare asociat în parte, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata în limba româna.
III.2.2)   Economic and financial capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Informatii privind cifra de afaceri, completare formular anexat în sectiunea formulare, Formular 5 – cuprinde informatii cu privire la datele de identificare ale firmei, declararea cifrei de afaceri anuale la 31 decembrie, pe ultimii 3 ani. Atunci când un grup de operatori economici (asociati) depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Cursul de schimb este cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR aferent fiecarui an.
NOTA: În cazul asocierii informatiile privind cifra de afaceri se vor prezenta pentru fiecare asociat în parte. În cazul sustinerii informatiile privind cifra de afaceri vor fi prezentate fie de sustinator fie de ofertant.
Minimum level(s) of standards possibly required
Informatii privind cifra de afaceri, completare formular anexat în sectiunea formulare, Formular 5 – cuprinde informatii cu privire la datele de identificare ale firmei, declararea cifrei de afaceri anuale la 31 decembrie, pe ultimii 3 ani. Atunci când un grup de operatori economici (asociati) depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Cursul de schimb este cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR aferent fiecarui an.NOTA: În cazul asocierii informatiile privind cifra de afaceri se vor prezenta pentru fiecare asociat în parte. În cazul sustinerii informatiile privind cifra de afaceri vor fi prezentate fie de sustinator fie de ofertant.
III.2.3)   Technical capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Lista principalelor livrari in ultimii 3 ani - Completare formular anexat în sectiunea formulare, Formular 6
Un document prin care se certifica implementarea sistemului calitatii - ISSO 9001:2008 sau echivalent, în domeniul aferent prezentei achizitii, in oricare din urmatoarele forme original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Minimum level(s) of standards possibly required
Lista principalelor livrari in ultimii 3 ani - Completare formular anexat în sectiunea formulare, Formular 6Documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii minim ISSO 9001:2008 sau echivalent în domeniul aferent prezentei achizitii, in oricare din urmatoarele forme original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, valabile la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.4)   Reserved contracts
No
III.3)   CONDITIONS SPECIFIC TO SERVICES CONTRACTS
III.3.1)   Execution of the services is reserved to a particular profession
No
III.3.2)   Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service
No
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1)   Type of procedure
IV.1.1)   Type of procedure
Open
IV.2)   Award criteria
IV.2.1)   Award criteria
Lowest price
IV.2.2)   An electronic auction will be used
No
IV.3)   Administrative information
IV.3.1)   File reference number attributted by the contracting authority
A2634/27.08.2013
IV.3.2)   Previous publication(s) concerning the same contract
Yes
Prior information notice
Notice number in OJ: 2013/S094-160055 from 16.05.2013
IV.3.3)   Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS) or descriptive document (in the case of a competitive dialogue)
Time-limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 04.11.2013 23:00
Payable documents: NO
IV.3.4)   Time-limit for receipt of tenders or requests to participate
05.11.2013 16:00
IV.3.5)   Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)   Language(s) in witch tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian
Currency of the price offer: RON
IV.3.7)   Minimum time frame during whitch the tender must maintain the tender
90 days (from the date started for receipt of tender)
IV.3.8)   Conditions for opening tenders
Date: 06.11.2013 18:00
Place: In SEAP
Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION
VI.1)   This is a recurrent procurement
No
VI.2)   Contract related to a project and/or programme financed by Community Funds
No
Financing type: Other funds
VI.3)   Additional information
Acordul cadru se incheie cu maxim 6 operatori economici. In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au acelasi pret, pentru departajarea ofertelor, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SEAP incarcarea in sistem de catre operatorii economici a unui document de unde sa reiasa propunerea financiara imbunatatita. Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat câstigator. În cazul în care si în urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, pana departajarea va putea fi posibila. In situatia in care ofertantii clasati pe locul II, vor avea oferte egale de pret, li se vor solicita noi oferte de pret prin intermediul SEAP pt.departajare, ofertantul clasat pe locul I( loc superior ) nefiind afectat in nici o forma, intrucat in solicitarea de departajare se mentioneaza in mod ferm si neechivoc locul II pentru care ei reoferteaza, pretul putand fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior.In situatia in care ofertantii clasati pe locul III, vor avea oferte egale de pret, li se vor solicita prin intermediul SEAP noi oferte de pret pt.departajare, ofertantul clasat pe locul II( loc superior ) nefiind afectat in nici o forma, intrucat in solicitarea de departajare se mentioneaza in mod ferm si neechivoc locul III pentru care ei reoferteaza, pretul putand fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior.In situatia in care ofertantii clasati pe locul IV, vor avea oferte egale de pret, li se vor solicita prin intermediul SEAP noi oferte de pret pt.departajare, ofertantul clasat pe locul III( loc superior ) nefiind afectat in nici o forma, intrucat in solicitarea de departajare se mentioneaza in mod ferm si neechivoc locul IV pentru care ei reoferteaza , pretul putand fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior.In situatia in care ofertantii clasati pe locul V, vor avea oferte egale de pret, li se vor solicita prin intermediul SEAP noi oferte de pret pt.departajare, ofertantul clasat pe locul IV( loc superior ) nefiind afectat in nici o forma, intrucat in solicitarea de departajare se mentioneaza in mod ferm si neechivoc locul V pentru care ei reoferteaza , pretul putand fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior.In situatia in care ofertantii clasati pe locul VI, vor avea oferte egale de pret, li se vor solicita prin intermediul SEAP noi oferte de pret pt.departajare, ofertantul clasat pe locul V( loc superior ) nefiind afectat in nici o forma, intrucat in solicitarea de departajare se mentioneaza in mod ferm si neechivoc locul VI pentru care ei reoferteaza , pretul putand fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior.CONFORM ART. 1481 DIN OUG 34/2006 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE - În cazul în care numarul operatorilor economici care au îndeplinit criteriile de calificare si selectie si care au prezentat oferte admisibile este mai mic decât numarul minim indicat în anuntul de participare - procedura de atribuire pentru încheierea acordului-cadru continua numai cu acel/acei operator/operatori economic/economici care îndeplineste/îndeplinesc criteriile de calificare si selectie solicitate si care au prezentat oferta admisibila.
VI.4)   Procedures for appeal
VI.4.1)   Body responsible for appeal procedures
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Address:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , City:  Bucuresti , Postal code:  030084 , Romania , Phone.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , URL:  http://www.cnsc.ro
Body responsible for mediation procedures
VI.4.2)   Loading of appeals
Precise information on deadline(s) for loading appeals:
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256.2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3)   Service from which information about lodging of appeals may be obtained
Spitalul Militar de Urgenta "Regina Maria" - compartiment juridic
Address:  Str. Pietii, nr. 9 , City:  Brasov , Postal code:  500007 , Romania , Phone.  +40 268416393/166 , Fax:  +40 268410910/ +40 268418080
VI.5)   Date of dispatch of this notice:
03.10.2013 11:10
Por favor note que este aviso es únicamente para su información.
Tratamos lo mas posible de tener la información mas actualizada y detallada en nuestro sitio Web pero no podemos garantizar que toda la información dada está libre de errores.
Si tiene una sugerencia para corregir/actualizar este aviso, por favor háganoslo saber.