Búsqueda
All countries

Tenders in Bulgaria

Refinar la búsqueda
Fuente del aviso
Funding Agencies
Estado del aviso
Cuándo
Tipo de Anuncio
Idioma
Iniciar sesión
¿Quiere publicar sus licitaciones en dgMarket?
Presione aquí
Sort by:

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de Expresiones de Interés

Organismos de Financiación :   Banco Mundial

$
Publicado
25 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de Expresiones de Interés

Organismos de Financiación :   Banco Mundial

$
Publicado
25 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
24 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
24 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
24 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
24 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
24 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
24 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
24 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
24 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
24 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
24 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
24 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
24 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
24 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
24 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
24 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
24 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
24 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
24 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
24 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
24 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
24 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
24 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
24 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
24 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
24 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
24 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
24 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
24 de Abr, 2019
Предмет на настоящата обществена поръчка е упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обекти, на община Каолиново по четири обособени позиции, в т.ч.: 1. Изпълнение на консултантски услуги по упражняване на строителен надзор по време на строителството на подобектите съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и т. 2 и чл. 168 от ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, вкл. осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 2. Изготвяне на окончателен доклад до възложителя, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, след приключване на строителните и монтажни работи на обекта/строежа, за който изпълнителят е упражнил строителен надзор по време на строителството; 3. Съставяне на технически паспорт на обекта/строежа, за който изпълнителят е упражнил строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 176а, ал. 1 или ал.2 от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл. 4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от МРРБ (обн., ДВ, бр. 7/2007 г.). В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП, Възложителят е определил техническите спецификации, съобразно изискванията на приложимите нормативни актове в областта на услугата, в Техническа спецификациия, съдържаща се в документация за обществена поръчка.

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
24 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
24 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
24 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
24 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
24 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
24 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
24 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
24 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
24 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
24 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
24 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
24 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
24 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
24 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
24 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
24 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
24 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
23 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
23 de Abr, 2019

País:  Bulgaria

Tipo: Solicitud de ofertas

$
Publicado
23 de Abr, 2019